Hem

Om oss

Kontakt

Villkor

Itegritetspolicy

Dygnsbutiken AB:S

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad

2021-03-23

 

1. Inledning

1.1. Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” ikraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dygnsbutiken AB (559292-7346) (nedan ”Dygnsbutiken” eller ”bolaget”) värnar om din personliga inte-gritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina person-uppgifter.  

1.2. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behand-lingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen. 

 

2. Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

2.1. Kunder

Dygnsbutiken behandlar dina personuppgifter i samband med att du handlar i våra butiker och om du ansöker om medlemskonto hos oss. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att du ska kunna låsa upp och gå in i butiken, betala för dina varor samt kunna reklamera varor. 

 

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND

För- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter så som mailadress samt köp- och betalningsinformation.

 

För att kunna tillhandahålla och erbjuda dig möjlighet att handla i våra butiker, innebärandes att kunna identifiera och ta betalt av dig samt kunna utreda och hantera kundtjänstärenden, exempelvis

support- och reklamationsärenden.

Fullgörandet av avtal om att handla i våra butiker.
För att vi ska kunna erbjuda dig anpassad information om våra varor och erbjudanden samt kunna marknadsföra våra och tredje parts produkter. Därutöver ha möjlighet att göra analyser av kunders köpbeteenden och utveckla våra tjänster. Vi har ett berättigat intresse av att  kunna marknadsföra och utveckla våra tjänster.
För att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Dygnsbutiken. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla bolagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav eller myndighetsbeslut.
Videoinspelningar från kameraövervakning i butik. För att vi ska kunna förhindra och förebygga brott, utreda stölder i butik samt kunna fakturera kunder i efterhand som inte betalat för sina varor. Personuppgifterna kommer att lagras i högst [                ]veckor innan de raderas om inte särskilda skäl finns, som exempelvis att brott föreligger. Kamerabevakningen baseras på en intresseavvägning där det har ansetts nödvändigt att bevaka butiken för att förhindra och kunna följa upp eventuella brott som kan förekomma.

Dina användaruppgifter för medlemskonto, så som namn, mailadress, användarnamn och lösenord.

Uppgifter från kreditupplysning.

För att kunna behandla din ansökan om att medlem oss samt kunna skapa inloggningsfunktioner åt dig. Fullgörandet av avtal om medlemskonto. 

 

2.2. Representanter från bolag/organisationer/myndigheter

Bolaget behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egen-skap av representant för ett bolag/organisation/myndighet (t.ex. leverantörer, samarbets-partner, konsulter och myndighetspersoner). Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation/myndighet du representerar. 

 

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, befattning på bolaget/organisationen, myndigheten.) 

Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget/organisationen/myndigheten kring administration och utförande av tjänster, leverans av varor, tekniska frågor m.m.

 

Bolaget har ett berättigat intresse av att fullgöra avtalet och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen, myndigheten. (intresseavvägning)

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet.

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla bolagets rättsliga förpliktelser.

 

Möjliggöra för marknadsföring och kommunikation med bolaget/organisationen samt för att möjliggöra marknadsföring via hemsidan. 

Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra bolaget och dess butiker.

 

 

2.3. Besökare av vår hemsida 

 

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Enhetsinformation, så som IP-adress, uppgifter från cookies m.m. I syfte att anpassa bolagets hemsida utifrån hur den används. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett berättigat intresse av att förbättra och förenkla bolagets hemsida (intresseavvägning).

 

2.4. Personer som kontaktar oss spontant 

 

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation så som namn, adress, e-post och telefonnummer. I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

 

3. Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi inhämtar från Finansiell ID-Teknik BID AB, (556630-4928), som tillhandahåller tjänsten BankID, som du använder för att låsa upp butiken. När du ansöker om medlemskonto hos oss inhämtar vi en kreditupplysning om dig från UC AB (556137-5113).  I övrigt behandlar vi personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du handlar i vår butik och/ eller ansöker om medlemskonto hos oss.

 

4. Vem vi delar dina personuppgifter med?

Vi delar information om dig med betrodda leverantörer som hjälper oss att drifta vår IT, vår telefoni och webbplats samt tillhandahåller vårt kassasystem. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter till tredje man om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav eller myndighetsbeslut.

 

5. Överföring till tredje land

Vi behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land. För det fall någon av våra personuppgiftsbiträden överför personuppgifter utan för EES, ska erforderliga skyddsåtgärder tillämpas, så som exem-pelvis standardavtalsklausuler.

 

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen.

 

7. Säkerhet och skydd

Bolaget har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

8. Dina rättigheter

Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter

8.1. Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

8.2. Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.

8.3. Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.

8.4. Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.

8.5. Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

8.6. Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att stoppa direktmarknadsföring eller invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning. 

9. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

10. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regel-bundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

 

11. Hur du kontaktar oss

Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta 

 

Personuppgiftsansvarig:
Samuels Lanthandel AB

Organisationsnummer:
559292-7346       

Adress:
Fjällbjörksvägen 8
54170 Skövde

Telefon:
0500 – 420244

E-post:
info@dygnsbutiken.se