Hem

Om oss

Kontakt

Villkor

Våra villkor

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor är tillämpliga när Dygnsbutiken Skövde AB, med organisationsnummer 559292-7346, (nedan ”Dygnsbutiken”) tillhandahåller dagligvaror till fysiska eller juridiska personer (nedan ”Kund” eller ”Kunden”) i obemannade butiker. Kunden ges access till butik genom att legitimera sig med sitt BankID, alternativt bli beviljad medlemskonto hos Dygnsbutiken.

Genom att besöka och använda butik och/eller bli medlem hos Dygnsbutiken godkänner och accepterar Kunden villkoren nedan. 

Medlemskonto 

Kund kan ansöka om medlemskonto hos Dygnsbutiken och därigenom legitimera sig och få access till butik genom medlemskort. I samband med att en sådan medlemsansökan behandlas kommer Dygnsbutiken att genomföra en kreditupplysning på sökanden. Dygnsbutiken förbehåller sig rätten att neka en sökande ett medlemskonto, utan angivande av skäl därtill. 

Kund ansvarar för att tillhandahålla korrekta uppgifter till Dygnsbutiken i en sådan ansökan, så som namn, adress, personnummer och e-postadress.

Medlemskontot är personligt och får inte användas eller överlåtas på annan person.

Kundens ansvar i butik

För att kunna låsa upp dörren till butiken måste Kund identifiera sig med BankID, alternativt inneha ett giltigt medlemskort hos Dygnsbutiken. 

Efter att dörren har låsts upp, stängs och låses den automatiskt igen efter 10 sekunder. Kund är skyldig att tillse att dörren stängs och låses efter att ha passerat in i butik samt efter att ha passerat ut ur butik. Kund är införstådd med vikten av att dörren till butiken stängs och låses i samband med ingång och utgång ur butiken. 

Kund får inte släppa in annan kund eller andra obehöriga i butik. 

Kund ansvarar för sig själv och eventuella medföljande i butiken. Varje interaktion som sker i butik efter Kunds tillträde via BankID eller medlemskort, kommer att tillskrivas respektive Kund och Kund kommer att hållas ansvarig för händelser av vad slag det än må vara.

Kund är skyldig att omedelbart underrätta Dygnsbutiken om Kund ser att obehörig har eller är i färd med att bereda sig tillträde till butik. 

Kund ska visa hänsyn till övriga kunder som vistas i butik samtidigt som Kund.

Kund ansvarar för att i övrigt iaktta övriga tillämpliga lagar och regler vid användning av butik.

Betalning

Kund är ansvarig för att säkerställa att betalning har genomförts för samtliga varor som medtas från butik. Betalning sker via mobil eller självbetjäningsterminal. Kvitto erhålls via uppgiven e-postadress.

För det fallet Kund lämnar butik utan att ha betalat för sina varor kommer Dygnsbutiken att anmäla händelsen till polis, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Exempel på sådana synnerliga skäl är att Kund omedelbart efter besök i butik underrättar Dygnsbutiken om utebliven betalning och tillser att betalning sker omgående därefter. 

Dygnsbutiken förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera Kund för icke betalade varor som medtagits från butiken. Serviceavgift kommer då att tillkomma.

Dygnsbutiken har även rätt att omedelbart avsluta Kunds medlemskap om Kund inte betalat för sina varor. 

 

Problem i butik

För det fallet frågor eller problem uppstår i butik finns möjlighet för Kund att ringa ett telefonnummer och komma i kontakt med Dygnsbutikens kundtjänst. 

Reklamation

För det fallet Kund är missnöjd med vara ska Kund genast kontakta Dygnsbutiken via e-post. En för ändamålet anpassad behållare kommer att finnas utanför butik dit reklamerade varor kan återlämnas.

Ansvarsbegränsning

Dygnsbutiken ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med att Kund använder butik. Detta gäller oavsett om det rör sig om personskador eller andra skador, indirekta skador eller följdskador och oavsett om skada uppstår på Kund, på Kunds egendom eller på tredje man. Butiken används på egen risk. 

Avslut av medlemskonto

Om Kund vill avsluta sitt medlemskonto ska Kund meddela Dygnsbutiken detta via e-post. Medlemskortet ska förstöras.

Därutöver äger Dygnsbutiken rätt att omedelbart avsluta Kunds medlemskonto ifall Kund inte iakttar dessa villkor vid användning av butik.

 

Tillämplig lag

Svensk lag ska vara tillämplig på dessa villkor och eventuell tolkning av dessa.

 

Övrigt

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Dygnsbutiken har rätt att ändra villkoren utan att meddela Kund. 

Kontaktuppgifter

Dygnsbutiken
Fjällbjörksvägen 8
54170 Skövde

0500 – 400244

info@dygnsbutiken.se